Kallelse till digitalt Årsmöte

Kallelse till digitalt Årsmöte i Svenska Afghanhundklubben den 21 mars 2021 kl 11.00.
Alla medlemmar som vill delta i årsmötet måste anmäla sig SENAST den 13/3 via e-post till: kassor@svenskaafghanhundklubben.se


Medlemsavgiften måste vara betald vid anmälan till mötet.
Material till årsmötet kommer att finnas på Svenska Afghanhundklubbens hemsida senast 10 dagar innan mötet.
Mötet kommer att genomföras med en förenklad dagordning och avhandla åren 2019 och 2020.
Förslag till dagordning för årsmötet.
• Justering av röstlängd
• Val av ordförande för mötet
• Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
• Val av justerare
• Beslut om närvaro- och yttranderätt
• Fråga om mötet blivit utlyst enligt gällande regelverk
• Fastställande av dagordningen
• Redovisning av verksamhetsåren 2019 och 2020
• Fastställande av balans- och resultaträkning
a)      För 2019
b)      För 2020
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåren 2019 och 2020
• Beslut om rambudget
• Val av styrelse
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Beslut om omedelbar justering av p. 12-14